Detailplaneeringud

Detailplaneeringut koostatakse nii piirkonnale kui ka ühele kinnistule. Detailplaneeringute koostamise eesmärkideks võib olla nii kinnistu jagamine, kruntide moodustamine ja uute sihtotstarbete kui ka hoonetele ehitusõiguste määramine. Tellijale pakutakse  kõige optimaalsemaid ja ökonoomsemaid lahendusi nii tehnovõrkude kui ka hoonestusalade asukohtade määramisel, kusjuures lähtutakse ümbritseva haljastuse hindamisest ja dendroloogia uuringutest.

Planeeringute ja maastikuarhitektuuri projektide koostamisel käsitletakse nii haljastuse kui ka väikevormide lahendusi. Vajaduse korral koostatakse hoonete eskiisprojektid, mis illustreerivad detailplaneeringu koostamise eesmärki ja on alati abiks detailplaneeringute kehtestamisel. Hoonete projekteerimine samaaegselt detailplaneeringu koostamisega annab võimaluse kohe õigesti määratleda hoonete ehitusõigusimahulisi parameetreid ja arenduse maksumust.